2020-03-05_ST_Colton_Jacobs–7

Stratton Mountain Drone Shot