2020-03-05_ST_Colton_Jacobs-05523

Skiing at Stratton Mountain Vermont