2020-03-05_ST_Colton_Jacobs-04418

Skiing at Stratton Mountain Vermont